Beefmaster SA | Minimum Ras Standaarde

Beefmaster SA Minimum Ras Standaarde

1. Prestasie - Gegewens

Deelname in Fase A & B van die Nasionale Prestasietoetsskema is verpligtend. Alle diere wat opgeneem en geregistreer is, moet oor die volgende data beskik, wat by die Nasionale Prestasietoetsskema aangeteken is.

1. Geboortedatum
2. Ouerskap
3. Stamboek registrasienommer
4. Speenmassa
5. 12 maande/18 maande massa

 

1.1 Reproduksie

1.1.1 ‘n Vers moet voor die ouderdom van 39 maande kalf.
1.1.2 ‘n Kalf-interval mag nie meer as 24 maande (730 dae) oorskry nie.
1.1.3 Met die volgende ouderdom van ‘n koei, moet die minimum aantal kalfgeboorte die volgende wees:

Ouderdom van koei Minimum Kalfgeboortes
3 jaar 3 maande 1
4 jaar 3 maande 2
5 jaar 3 maande 2
6 jaar 3 maande 3
7 jaar 3 maande 4
8 jaar 3 maande 5
9 jaar 3 maande 6
10 jaar 3 maande 7


1.2 Moedersorgvermoë

1.2.1 ‘n Koei mag nie meer as twee kalwers soog (tensy ‘n tweeling) wat binne minder as 90 dae van mekaar af gespeen word nie.
1.2.2 Dit is van toepassing op aangenome kalwers, hou van volledige rekords is noodsaaklik en verpligtend.
1.2.3 ‘n Koei moet ten minste twee van enige drie opeenvolgende kalwers grootmaak tot op speenouderdom.

1.3 Groei van bulle

1.3.1 Die geskiktheid vir opname of registrasie sal berus op die nakoming van:

1.3.1.1 ‘n Minimum binne-kudde indeks van:
* 90 met betrekking tot GDT 205 dae massa
* 90 met betrekking tot GDT 365 dae massa
* 90 met betrekking tot GDT 18 mde
* 90 met betrekking tot GDT in‘n fase D of fase C groeitoets.

Alle bulle wat nie hierdie minimum standaarde bereik nie moet volgens regulasie van die skema se slagklousule na ‘n amptelike erkende slagpale/abattoir gestuur word.

1.3.1.2 ‘n Minimum skrotum omtrek van:
* 30 cm met ‘n massa onder 400 kg
* 31 cm met ‘n massa van 400-449 kg
* 32 cm met ‘n massa van 450 – 499 kg
* 33 cm met ‘n massa van 500kg en meer

2. Funksionele Doeltreffendheid

Die klem val op funksionele doeltreffendheid en die volgende visuele eienskappe sal oorweeg word.

2.1 Sigbare (fenotipiese) gebreke

Die inspekteur sal bepaal of die gebreke sodanig is dat dit die diskwalifikasie van die dier sal meebring:
* ‘n swak liggaamshouding – swak en ongewenste voorkoms
* swak spiere – onderontwikkelde spierstelsel
* bulle met ‘n gebrek aan manlikheid
* verse met ‘n gebrek aan vroulikheid
* ponieagtige of oorgrootdiere
* te fyn of growwe beenstruktuur
* oordrewe reguit, sekelagtige of aankaphakke
* swak koot –gewrigte, misvormde hoewe
* ‘n plat, hangende of dakvormige kruis
* koeie met misvormde uiers of spene
* tekort aan pigmentasie
* oormatige velontwikkeling in die nawel, keelvel of ore

2.2 Aangebore afwykings

Diere met die volgende afwykings sal ook nie geskik wees vir opname of registrasie nie:
* hypoplasia van een of beide testikels
* swak temperament – wild, aggressief
* ‘n swak of onderontwikkelde onderkaak
* wollerige somerpels
* permanente uitsakking van die voorhuid (prolaps)
* verdraaide stert en skewe stertwortel
* enige ander afwyking wat wetenskaplik erken en gediagnoseer word

3. Kuddeboek

Die kuddeboek, wat bekend sal staan as die Beefmasterkuddeboek, sal bestaan uit ‘n Hulpstamboek – en Volgeregistreerde afdeling.

3.1.1 Eerste Aanvaardings (EA)

Vroulike dier wat by keuring die fenotipiese eienskappe vertoon van diere wat die nageslag is van Beefmasterbulle, waarvan een of albei ouers onbekend is.

* Dit mag nie die nageslag van enige melkras dier wees wat met Beefmasterbulle gepaar is nie.
* Dit mag nie diere wees van ‘n ander erkende vleisrasbees wat nie Brahman bloed bevat nie.

Die nageslag van die diere sal as Hulpstamboek A aangeteken word en die manlike nageslag sal “nie vir registrasie” aangeteken word.

3.1.2 Hulpsamboek A

Vroulike diere wat by keuring die vereiste fenotipiese eienskappe vertoon, aan die minimum rasstandaarde voldoen, soos van tyd tot tyd deur die raad neergelê en wat -

(a) uit ‘n kudde kom waarvan die lid ‘n bevredigende verslag van die stamboom aan die raad kan verstrek, of
(b) oorheen aangeteken is as ‘n F1 Beefmaster en waarvan een of beide ouers nie bekend is nie, sal vir registrasie in die Hulpstamboek A afdeling in aanmerking kom.

3.2 Hulpsamboek B

(a) Nageslag gebore uit die paring van ‘n Hulpstamboek A vroulike dier en ‘n geregistreerde Hulpstamboek B, Hulpstamboek C of Volgeregistreerde Beefmasterbul, en wat aan die minimum rasstandaarde voldoen en ook die vereiste fenotipiese eienskappe van die Beefmaster vertoon, mag in die Hulpstamboek B Afdeling geregistreer word: Met dien verstande dat Beefmasterdiere wat voorheen aangeteken is as F2 Beefmaster en waarvan slegs een of geen van die ouers nie bekend is nie, vir registrasie in die hulpstamboek B afdeling in aanmerking kom.

(b) Nageslag gebore uit Hulpstamboek A, Hulpstamboek B, Hulpstamboek C of volgeregistreerde vroulike diere as gevolg van meerbulparing met geregistreerde Beefmasterbulle sal ook vir registrasie in die Hulpstamboek B afdeling in aanmerking kom.

3.3 Hulpsamboek C

Nageslag gebore uit die paring van ‘n Hulpstamboek B vroulike dier en ‘n geregistreerde Hulpstamboek B, Hulpstamboek C of Volgeregistreerde Beefmasterbul, en wat aan die minimum rasstandaarde voldoen en ook die vereiste fenotipiese eienskappe van die Beefmaster vertoon, mag in die Hulpstamboek C afdeling geregistreer word: Met dien verstande dat Beefmasterdiere wat voorheen aangeteken is as ‘n F3 Beefmaster en waarvan albei van die ouers bekend is, vir registrasie in die Hulpstamboek C afdeling in aanmerking kom.

3.4 Volgeregistreerde afdeling

Nageslag gebore uit die paring van ‘n Hulpstamboek C vroulike dier en ‘n geregistreerde Hulpstamboek C of Volgeregistreerde Beefmasterbul, asook die nageslag gebore uit die paring van Volgeregistreerde diere en wat aan die minimum rasstandaarde voldoen en ook die vereiste fenotipiese eienskappe van die Beefmaster vertoon, mag in die Volgeregistreerde afdeling geregistreer word. Met dien verstande dat Beefmasters wat voorheen deur Stamboek aan- geteken is as ‘n F4 Beefmaster en waarvan al vier voorouers bekend is, vir registrasie in die Volgeregistreerde afdeling in aanmerking kom.

3.5 Poenskop Diere

3.5.Natuurlike poenskopdiere met geen teken van die geringste horingknoppies nie sal by registrasie die letters PP toegeken word, indien

(a)in die geval van ‘n vroulike dier haar naaste gehoringde voorouer, of voorouer met geringe horingknoppies, minstens vier generasies verwyder is en bewyse voorsien word dat die betrokke vroulike dier nog geen gehoringde nageslag opgelewer het nie; of
(b) dokumentêre bewys gelewer word dat sodanige dier nog geen gehoringde nageslag opgelewer het nie en dat minstens agt van die nageslag van sodanige dier die gevolg is van parings met gehoringde diere; of
(c) beide ouers PP is en geen gehoringde nageslag opgelewer het nie.

3.5.2 Natuurlike poenskopdiere met geen teken van die geringste horing- knoppies nie, sal by registrasie die letter P toegeken word, indien beide ouers natuurlik poenskop is.

3.5.3 ier met geringe horingknoppies sal by registrasie die letters PH toegeken word, indien
(a) die dier geringe horingknoppies vertoon, ongeag of beide ouers natuurlik poenskop is; of
(b) die dier natuurlik poenskop is, maar een van die ouers gehoringd is.

3.5.4 Indien ‘n dier, waaraan een of beide ouers die letters PP, P of PH toegeken is, voor keuring vir registrasie onthoring is, moet skriftelike kennis hiervan aan Stamboek gegee word en sal ‘n aantekening dienooreenkomstig op die rekord van die dier aangebring word.

3.5.5 Indien nageslag met horings of geringe horingknoppies gebore word uit die paring van ouers met die letters PP of P moet Stamboek daarvan in kennis gestel word en die ouers sal herregistreer word PH.

3.6 Telingsbesonderhede

Die volle telingsbesonderhede en/of gegewens van alle Hulpstamboek en Volgeregistreerde Beefmasterdiere moet by Stamboek ingedien word ooreen- komstig die bepalinge van Stamboek se Konstitusie.    

 


 

.


 

Beefmaster SA

Oor Ons
Raad
Nuus
Gebeure


 

Kontak Ons

T: 051 410 0935
C: 083 417 7047
E: beefmastersa@stemma.co.za


COPYRIGHT © BEEFMASTER SA. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET